VEC: Giải trình BCTC bán niên soát xét năm 2017 (mẹ + hợp nhất)

.

Nguồn: www.stockbiz.vn